USJJO Affiliate School: Ichi Ni San Judo & Jiu Jitsu

IchiNiSan

We teach Judo and Heike-Ryu JiuJitsu. The only thing you can do wrong is miss class!”

Location: 27 Oak Creek Drive, Kaufman, Texas 75142
Contact: Ed Carol   Phone: (214) 564-3834  eMail: judoed@embarqmail.com

Website: www.ichinisanjudo.com